Cruzee Trick : พาครูซซี่ไปด้วยทุกที่ วิธีง่ายๆในการประหยัดเนื้อที่สัมภาระในการเดินทาง

Cruzee Trick : เราจะประหยัดเนื้อที่สัมภาระในการเดินทางได้ง่ายๆ โดยวิธีการง่ายๆ ดูได้จากในวีดีโอนี้นะคะ